TIÊU CHUẨN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC (TÓM TẮT TRONG ĐỀ ÁN )

tiêu chuẩn thành lập thành phố phú quốc

tiêu chuẩn thành lập thành phố phú quốc

Đối chiếu tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Mục 2 và Điều 11 Mục III Chương I Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính thì thành phố Phú Quốc sau khi thành lập đã đáp ứng được 5/5 tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh.

1.Tiêu chuẩn về quy mô dân số

Quy định quy mô dân số đối với thành phố thuộc tỉnh: từ 150.000 người trở lên.

Tính đến ngày 31/12/2019, dân số thành phố Phú Quốc là 179.480 người; trong đó: dân số thường trú là 146.028 người; dân số tạm trú quy đổi là 33.452 người.

Đánh giá: Đạt.

2. Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên

Quy định về diện tích tự nhiên đối với thành phố thuộc tỉnh: từ 150 km2 trở lên.

Thành phố Phú Quốc có diện tích tự nhiên là 589,27 km2 (58.927,48 ha).

Đánh giá: Đạt.

3. Tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc

Thành phố Phú Quốc sau khi thành lập sẽ có 09 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc bao gồm 07 xã và 02 phường.

a) Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc từ 10 đơn vị trở lên

Thành phố Phú Quốc có 09 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, đạt 90% theo quy định. Tuy nhiên, áp dụng Điều 11 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 quy định “Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính ở hải đảo gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội phải đạt từ 20% trở lên tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng”.

Đánh giá: Đạt.

b) Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính đạt từ 65% trở lên

Sau khi thành lập các phường mới Dương Đông và An Thới; thành phố Phú Quốc 02 phường trên tổng số 09 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 22,2%. Tuy nhiên, áp dụng Điều 11 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 quy định “Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính ở hải đảo gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội phải đạt từ 20% trở lên tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng”.

Đánh giá: Đạt.

4. Tiêu chuẩn đã được công nhận đô thị loại I, loại II hoặc loại III

Huyện Phú Quốc đã được công nhận là đô thị loại II tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 17/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá: Đạt.

5.Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội

Về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 đối với đơn vị hành chính ở hải đảo phải đạt từ 20% trở lên tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định. Cụ thể:

thành lập thành phố phú quốc

Đánh giá: Đạt.

Căn cứ Điều 5 Mục 2 và Điều 11 Mục III Chương I của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 thì huyện Phú Quốc đã đạt 5/5 tiêu chuẩn để thành lập thành phố trực thuộc tỉnh.

Hãy cùng Nhà Đầu Tư Phú Quốc chào đón Thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam – Thành phố Phú Quốc!

dương văn thuận 0902366277

Hotline: 0902 366 277
Chat Facebook
Gọi điện ngay